អត្រាតម្លៃទំនិញប្រចាំថ្ងៃ

មុខទំនិញឯកត្តាតម្លៃ
ឆៃថាវ
រៀល/គ.ក្រ 1,700
ស្ពៃក្តោប រៀល/គ.ក្រ 1,200
ខាត់ណា រៀល/គ.ក្រ

4,500

ត្រសក់ រៀល/គ.ក្រ 1,500
សាលាដ៏ រៀល/គ.ក្រ 3,500
ប៉េងប៉ោះ រៀល/គ.ក្រ 1,500
សណ្ដែកកួរ រៀល/គ.ក្រ 2,000
ត្រកួនចិន រៀល/គ.ក្រ 1,500
ស្ពៃខៀវ រៀល/គ.ក្រ 1,000
ស្ពៃក្រញ៉ាញ់ រៀល/គ.ក្រ 1,800
ផ្កាខាត់ណា រៀល/គ.ក្រ 4,000
ស្ពៃចង្កឹះ រៀល/គ.ក្រ

1,200

ស្ពៃតឿ រៀល/គ.ក្រ 2,200
ផ្លែម្រះ រៀល/គ.ក្រ 2,000
ខ្ទឹមស្លឹក រៀល/គ.ក្រ 4,500
ម្ទេសហាវ៉ៃ រៀល/គ.ក្រ 3,000
ចេកណាំវ៉ា រៀល/ស្និត 2,000
អំពៅលេខ២ រៀល/បាច់ 1,000
ជ្រូករស់(ទិញចូល)
រៀល/គ.ក្រ 7,200
សាច់ជ្រូកចំហៀង(លក់ចេញ) រៀល/គ.ក្រ 11,500
គ្រាប់ធញ្ញជាតិ


សណ្តែកបាយ រៀល/គ.ក្រ 4,000
សណ្តែកសៀង រៀល/គ.ក្រ 2,400
ពោតក្រហម រៀល/គ.ក្រ 1,200
ស្រូវផ្កាខ្ញី (ទិញដុំចូល)
រៀល/គ.ក្រ

1,280

ស្រូវ​ស (ទិញដុំចូល) រៀល/គ.ក្រ 1,100
ស្រូវអ៊ីអ៊ែ (ទិញដុំចូល) រៀល/គ.ក្រ 1,000
អង្ករផ្កាខ្ញី (លក់ចេញ)
រៀល/គ.ក្រ 2,200
អង្ករស (លក់ចេញ) រៀល/គ.ក្រ 2,000
អង្ករអ៊ីអ៊ែ
រៀល/គ.ក្រ 1,800
ជីគីមី ផលិតផលរបស់ថៃ លើកលែងតែ ជី ១៨.៤៦.០ ដេ អា ប៉េ ផលិតរបស់អាមេរិច


ជី ១៥.១៥.១៥ (លក់ដុំ)
រៀល/បាវ 134,000
ជី ១៥.២០.០ (លក់ដុំ) រៀល/បាវ 145,000
ជី ១៨.៤៦.០ (លក់ដុំ) រៀល/បាវ 133,000
ជី អ៊ុយ រ៉េ (លក់ដុំ) រៀល/បាវ 132,000

Vayo FM Song Request